Poznej BIBLI

Každou sobotu vždy v 9:30h!

KNIHOVNA

Posted by pastorblack

SYSTÉM PŮJČOVÁNÍ:
Pokud se rozhodnete zapůjčit si některý z níže uvedených titulů, postupujte následujícím způsobem.
1. Napište nám o co máte zájem a my vám odpovíme, zda je vámi zvolený titul volný. Pokud bude volný, budete jej mít připravený k odběru nejbližší sobotu.
2. Objednané materiály si můžete vyzvednout každou sobotu od 9:30h do 12:30h.
3. S sebou Občanský průkaz, nebo jiný doklad totožnosti.
4. Zamluvené materiály rezervujeme pouze do nejbližší soboty. Při nevyzvednutí, budou poskytnuty dalším.
5. Výpujční doba je u knih 1 měsíc a u DVD, CD 1 týden (domluva je možná).
6. Půjčovné je zdarma.
7. Knihovna se nachází v Poradně pro oběti násilí NOMIA na tř. E. Beneše 575/90, HK 12 (viz úvodní strana a mapka).

Kniha Více než Tesař Více než tesař + Lukášovo evangelium – Josh McDowell
Autor knihy Více než tesař neobyčejně poutavou formou shrnuje Ježíšův život a praktickým, srozumitelným způsobem předkládá historické důkazy, které objektivně dokládají jeho život, skutky a poslání. Tato přehledná publikace jasně ukazuje, že Ježíš byl víc, než jen tesař. Kniha je z druhé strany doplněna Lukášovým evangeliem v překladu IBS, který je znám pod názvem „Slovo na cestu“.
Kniha Na úsvitu dějin Na úsvitu dějin – Ellen Gould White
Úvodní kniha světoznámé série „Drama věků“ americké spisovatelky vás zve k zamyšlení nad nejstaršími příběhy, které každému čtenáři přinášejí nezapomenutelný zážitek. Na pozadí příběhů o původním ráji, Adamovi a Evě, o potopě a Noemově arše je popsán vznik lidstva a naší civilizace. Kniha dává nahlédnout do zákulisí stavby babylonské věže a odhaluje příčiny tragických osudů pohanských měst. Můžete v ní sledovat život praotce všech židů a muslimů – Abrahama, dobrodružný příběh Josefa na dvoře egyptského faraona, ale dočtete se také o Mojžíšovi, který na příkaz Boha vyvedl celý národ z egyptského otroctví. Všechny tyto události se odehrály na úsvitu lidských dějin před několika tisíci lety. Přesto se dotýkají také dnešních zápasů mezi dobrem a zlem, láskou a nenávistí, věrností a zradou, pomstou či odpuštěním. Je proto pochopitelné, že se tyto inspirující příběhy a jejich nestárnoucí poselství dočkaly také filmového zpracování.
Kniha Od slávy k úpadku Od slávy k úpadku – Ellen Gould White
Na stránkách knihy Od slávy k úpadku autorka strhujícím způsobem vtahuje čtenáře do historie izraelského národa. Vrací se do doby starozákonních izraelských králů, za jejichž vlády prosperita Izraele udivila okolní národy. Provádí čtenáře také obdobími, v nichž se izraelský národ dostal do zajetí nebo hlubokého úpadku. Kniha popisuje osudy proroků, kteří bojují o záchranu vyvoleného národa a s nasazením vlastního života přinášejí vládcům naléhavá varování. K obnově národa však nedochází jejich vlastním přičiněním. Kniha je určena všem, kdo touží více proniknout do událostí Starého zákona a seznámit se s hlavními obrysy dějin několika staletí před Kristem. Osloví i ty, kdo chtějí poodhalit tajemství úspěchu či příčiny úpadku lidské společnosti.
Kniha Touha věků Touha věků – Ellen Gould White
Kniha Touha věků je právem považována za vrcholný literární projev americké spisovatelky Ellen Gould Whiteové. Autorka v ní jedinečným způsobem představuje život a dílo osobnosti, která zásadně ovlivnila historii lidstva – Ježíše z Nazareta. Jeho život má dodnes vliv na naše myšlení, historii, kulturu i umění, ale především na naši morálku a etické postoje. Jeho učení vycházející ze starožidovských spisů se stalo základem právních systémů a ovlivnilo i hospodářský rozvoj všech zemí, do kterých křesťanství proniklo. I přes nesporný historický dopad Ježíšova vystoupení zůstává jeho postava zahalena nejedním tajemstvím. Nikdo neměl tolik následovníků, ale také tolik pronásledovatelů. I když téměř každý z nás o Ježíši něco slyšel, máme jen málokdy možnost dostat se k tak uceleným informacím, které nabízí tato kniha. Je vydávána v mnoha zemích a v mnoha jazycích ve statisícových nákladech, a řadí se tak k nejslavnějším dílům o Ježíši z Nazareta.
Kniha Poslové naděje a lásky Poslové lásky a naděje – Ellen Gould White
Kniha americké spisovatelky pojednává o pozoruhodných událostech na počátku našeho letopočtu, kdy v Palestině vlivem Ježíšova učení vzniklo hnutí, které okolnímu světu přineslo fascinující poselství. Autorka knihy toto období popisuje svým osobitým způsobem. Díky jejímu vypravěčskému nadání mohou čtenáři téměř z bezprostřední blízkosti sledovat osudy Ježíšových následovníků, kteří pro svoji víru byli ochotni podstoupit pronásledování, a dokonce obětovat i své životy. Děj knihy se zaměřuje především na události ze života prvních apoštolů, kteří na svých cestách Palestinou a Malou Asií mnohokrát stanuli tváří v tvář smrtelnému nebezpečí. Byli zavíráni do vězení, hájili se před vládci tehdejšího světa, byli týráni a někteří z nich zahynuli mučednickou smrtí. Nikdy však – ani v těch nejkrajnějších okamžicích – neztratili naději, že jejich prohra ve skutečnosti znamená vítězství.
Kniha Velké drama věků Velké drama věků – Ellen Gould White
Závěrečný díl pětisvazkové série knih „Drama věků“ se narozdíl od čtyř předchozích svazků nezabývá biblickou historií, ale sleduje vývoj křesťanství v posledních dvou tisíciletích světových dějin. Provádí čtenáře obdobím pronásledování, evropskou reformací i duchovním obrozením, kterým prošla Amerika na počátku 19. století. Jednotlivé události i základní smysl historie jsou nazírány z perspektivy „velkého dějinného sporu“ mezi dobrem a zlem neboli mezi Bohem a jeho odpůrcem. Značná pozornost je v knize věnována prorockému výhledu — závěrečným dramatickým událostem lidských dějin, jak je předznamenávají jedinečná biblická proroctví. Těžiště celé knihy však směřuje ke starodávné naději, se kterou žili a ke které se upínali lidé všech věků. Konečná vize končí překvapivým východiskem pro celou naši planetu, která se potýká s problémy, jež jsou běžnými přirozenými prostředky neřešitelné.
Kniha Cesta k vnitřnímu pokoji Cesta k vnitřnímu pokoji – Ellen Gould White
“Ježíš Kristus však neobětoval svůj život proto, aby v Bohu vzbudil lásku vůči nám. Nezemřel proto, aby Boha přiměl nabídnout nám záchranu. Naopak, ´vždyť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něho uvěří, unikl záhubě a získal věčný život.´ (Jan 3,16)
Bůh – nebeský Otec – nás nemiluje proto, že Ježíš za nás zemřel, ale byl ochoten obětovat svého Syna, protože nás miluje. Prostřednictvím Ježíše Krista Bůh prokázal hříšnému světu bezpodmínečnou lásku. …“
Kniha Čí je tohle dítě Čí je tohle dítě – Bill Wilson
Služba Metro Church a pouličních nedělních škol Billa Wilsona je fascinujícím příběhem o Boží ruce, která uzdravuje svět plný zoufalých potřeb. Tím, že svoji službu zaměřili na tuto zvláštní oblast, vybudoval tento muž s hrstkou věřícíh jednu z největších nedělních škol v Americe. Tato služba nyní ovlivňuje evangelizace po celém světě.
Kniha Na kovadlině Na kovadlině – Max Lucado
Max Lucado je bez nadsázky jedním z nejčtenějších současných křesťanských autorů. Sedmapadesát knih, které dosud vydal, dosáhly téměř 30 milionů výtisků. Kniha Na kovadlině vyšla poprvé v roce 1985 jako sbírka drobných článků, které jako mladý kazatel psal pro místní sborový bulletin. K této knize píše: „Nikdy jsem si nepředstavoval, že budu spisovatelem. Opravdu nikdy. Slova v této knize, berte pouze jako myšlenky, které jsem zaznamenával tak, jak vycházely z mého srdce.“
Autor přivádí čtenáře do „kovářovy dílny“, ve které se ve skutečnosti každý z nás nachází. Buď se povalujeme někde v koutě jako nepoužitelní, nebo se nacházíme v rukách Mistra, který na nás na kovadlině pracuje, anebo jsme již připraveni k použití. Čtenář záhy pochopí, co má apoštol Pavel na mysli, když píše o „nástroji vznešeném“ a uvědomí si, jak se jím může stát.
Kniha On i dnes odvaluje kameny On i dnes odvaluje kameny – Max Lucado
Není člověk, na jehož životní cestě by se jako nepřekonatelná překážka neobjevil nějaký větší či menší „kámen“. Chvíli je nám dopřáno jít procházkou pod prosluněnou oblohou, ale náhle se přižene mrak, strhne se bouře a nečekaný příval navalí kameny, které nám zatarasí cestu. Kameny, které nejsme schopni sami odvalit: Zklamané naděje, křivda, zrada nebo zranění od koho bychom je nikdy nečekali, které leží jako tíha v srdci. Ztráta životní jistoty, která v nás probudí sklíčenost, hořkost a strach z budoucnosti. Přemíra starostí nebo výčitek svědomí. Nemoc nebo dokonce smrt někoho z nejbližších. V takových situacích se neubráníme otázkám, které sice někdy zůstávají nevysloveny, přesto však pálí v duši: Má můj život vůbec smysl? Jestli existuje Bůh, záleží mu na mně? Nejsou moje modlitby zbytečné? Existuje vůbec někdo, kdo by mně pomohl? Na tyto otázky odpovídá Max Lucado. Upozorňuje, že Bůh stále – to znamená i dnes – odvaluje a pomáhá likvidovat z našeho života ony tíživé „kameny“. Bůh nám v Ježíši Kristu nabízí pomoc a nechce, abychom žili v temném hrobě jakéhokoliv otroctví.
Kniha Bůh před soudem Bůh před soudem – Gerhard Padderatz
V životě člověka se stále znovu objevují otázky, které se týkají absolutních hodnot: Existuje spravedlnost? Proč je na světě tolik utrpení? Jak je možné, že dobrým lidem se často nedaří a naopak lidem zlým se daří dobře? Bude svět existovat věčně? Má způsob našeho života vliv na to, co s námi bude po smrti? Podle autora jsou tyto otázky velmi důležité a mají podstatný vliv na náš život, na porozumění událostem kolem nás a na naši vnitřní rovnováhu.
Kniha Zlaté ruce Zlaté ruce – Ben Carson & Cecil Murphey
Životní příběh Bena Carsona ukazuje na to, že jakýkoliv člověk, ikdyž se nachází v nezáviděníhodné životní situaci a nesnadných životních podmínkách, se může svou pílí a s Boží pomocí dostat na vysokou životní úroveň, může být špičkou ve svém oboru a především pomáhat svému okolí. Ben Carson pocházel z chudé černošské čtvrti, jeho životní cesta nebyla jednoduchá – ve škole patřil mezi nejhorší žáky a to jej předurčovalo k životu bez jasné budoucnosti.
Kniha Nejbohatší poustevník Nejbohatší poustevník – Douglas Batechelor & Marilyn Tooker
Mít otce milionáře a matku pracující v showbyznysu znamená narodit se na „Šťastné planetě“. Ne vždy však tato, na první pohled slibná konstelace přinese člověku opravdové štěstí. Životní příběh Douga Batchelora je toho exemplárním dokladem. Přestože může mít všechno, co za peníze lze koupit, jeho nitro se utápí v bolestné prázdnotě. Život mu již v dětství přináší zdrcující prohry. Kvůli špatnému prospěchu a chování putuje z jedné školy do druhé. Spolu s kamarády opakovaně utíká z domova. Bere drogy, dopouští se krádeží a na krátký čas se několikrát dostane i do vězení. Ve chvílích největšího zoufalství přemýšlí o sebevraždě. Beznaděj a vnitřní rozervanost ho dovedou k definitivnímu útěku před civilizací. Strmé srázy hor v jižní Kalifornii poskytnou šestnáctiletému Dougovi bezpečné útočiště. Stává se z něj poustevník – nejbohatší poustevník. Klid a harmonie přírody mu sice přinesou hledanou svobodu a uvolnění, ale ani potom nesnesitelná prázdnota z jeho srdce nezmizí. Pak ale otevře starou, zaprášenou knihu, kterou kdosi neznámý pohodil v šeru jeskyně, a začínají se dít neočekávané věci…
DVD Poslední události DVD Poslední události – Douglas Batechelor
Doug Batchelor – Pozoruhodný filmový dokument pastora Douga Batchelora, který se pokouší přiblížit dramatické události lidských dějin v závěrečném zápasu mezi dobrem a zlem. Scénář vychází z porozumění vrcholných momentů, které jsou nastíněny v apokalyptických pasážích biblického proroctví v souvislosti s druhým příchodem Ježíše Krista na Zem.
DVD Mojžíš DVD Mojžíš
Animované biblické příběhy. Série interaktivních DVD. Obsahuje film (26 min) v české, slovenské nebo anglické verzi (+ české a slovenské titulky), tři vědomostní úrovně kvízu, biblické texty, videoukázky a další. DVD je plně funkční i na stolních přehrávačích DVD.
DVD Mesiáš přichází DVD Mesiáš přichází
Animované biblické příběhy. Série interaktivních DVD. Obsahuje film v české, slovenské nebo anglické verzi (+ české a slovenské titulky), tři vědomostní úrovně kvízu, biblické texty, videoukázky a další.
Odhal spolu s učedníky skutečný význam Ježíšova poslání, kterým je vysvobození z pout hříchu a smrti. Během posledních dní Ježíšova života se jeho učedníci snaží pochopit, jaké poslání má Ježíš na zemi. Jsou zaslepeni svými představami o Mesiáši, které je vedou k přesvědčení, že Ježíš je vysvobodí z římské nadvlády. Učedníci jsou svědky vyčištění chrámu, slavnostního vjezdu do Jeruzaléma a uzdravení chromého muže. Všechno však pochopí až tehdy, když jejich Mistr vstane z mrtvých! DVD je plně funkční i na stolních přehrávačích DVD.
DVD Ježíšovy zázraky DVD Ježíšovy zázraky
Animované biblické příběhy. Série interaktivních DVD. Obsahuje film v české, slovenské nebo anglické verzi (+ české a slovenské titulky), tři vědomostní úrovně kvízu, biblické texty, videoukázky a další.
Příběhy, které představují Kristovu lásku a jeho soucit s trpícími. Ježíšovy zázraky jsou plny lásky, něhy a soucitu ke každému člověku. Uzdravení chorého, vzkříšení mrtvého, vymítání démonů a utišení bouře na moři pomáhají budovat víru v Ježíše. Těm, kteří věří, je všechno možné, odkazuje Ježíš. Ježíšovy zázraky dokážou vybudovat i tvou víru a víru tvé rodiny. Můžeš byť svědkem toho, jak se tví blízcí učí postojům, které souvisí s vírou: odevzdání se Bohu, soucit s druhými a laskavost. DVD je plně funkční i na stolních přehrávačích DVD.
DVD Jan Křtitel DVD Jan Křtitel
Animované biblické příběhy. Série interaktivních DVD. Obsahuje film v české, slovenské nebo anglické verzi (+ české a slovenské titulky), tři vědomostní úrovně kvízu, biblické texty, videoukázky a další.
Děti budou inspirovány odvahou a zapálením tohoto velkého proroka, který připravuje cestu pro Pána Ježíše. Dramatický příběh jednoho z největších Božích proroků, který celý svůj život podřídil tomu, aby splnil své životní poslání: připravit cestu pro Pána Ježíše. Budeš svědkem hrdinské síly a odvahy, s jakou tento biblický hrdina věrně plní Boží záměry, a to i navzdory opozici ze strany politické i duchovní elity Izraele té doby. Ale to všechno se jeví jako malicherné, když Jan konečně uvidí přicházet toho, o kterém kázal – Božího Beránka. DVD je plně funkční i na stolních přehrávačích DVD.
DVD Ježíš Film Ježíš podle Lukášova evangelia.
Je to jeden z nejpřesnějších filmů zachycujících Ježíšův život, umučení a vzkříšení. Ježíš v něm není nějaký vážně se tvářící, nábožný pán, ale docela obyčejný člověk, Boží Syn v lidském těle, tak blízký našim lidským starostem i radostem. Člověk a Bůh v jedné osobě, nositel toho největšího poselství, jaké kdy bylo lidem dáno. Nejsou mu do úst vkládána slova, která neřekl, není dobarven žádnou legendou, ale je divákovi podán tak, jak ho čteme už po staletí v Lukášově evangeliu. Sám Lukáš usiloval po pravdě zapsat události kolem Ježíšova zázračného narození, života, smrti i vzkříšení. O totéž usiloval i autor filmu.

Přidat otázku nebo komentář

Subscribe to Poznej BIBLI